درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
موضوع
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
`

هزینه شرکت در مسابقه

دبیرخانه مسابقات اعلام کرد؛ جهت ثبت نام درمسابقه ملی چالش جاذبه می بایست مبلغ 200.000ریال به شماره حساب 0216243256006 به نام بانک ملی صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان - بابت شرکت در مسابقه ملی چالش جاذبه واریز نمایند و فیش بانکی را پس از ثبت نام در همین سامانه بارگزاری نمایند

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه مسابقه:
دبیرخانه:
پشتیبانی: