درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای نگارش
حامیان
موضوع
Hseچیست؟ ازسه كلمه بهداشت (health) , ایمنی (safety) ومحیط زیست (environment) می باشد.دنیای امروز دنیای رقابت است. نرخ سریع تحولات تكنولوژیك وتغیر در الگوهای مصرف ونیازهای بازار وبالا رفتن انتظارات جامعه ومسئولیتهای اجتماعی سازمانها در عرصه رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. شرط بقاء درچنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی درسازمان است.تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابط پذیری , پرداختن به موضوعات ایمنی ( (Safetyبهداشت (Health) ومحیط زیست (Environment) رابه یكی ازاولویت های سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است.فاكتورهای رقابط پذیری سازمان 1. توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان2. بهبود فرایندهای كاری درراستای تولید وعملیات بهره ور3. توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای
حامیان
`

شروع به کار سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

سامانه دریافت مقالات همایش منطقه ای مدیریت اجرایی HSE در مهندسی ایمنی صنعتی در تاریخ 1395/06/05 شروع به کار کرد. لذا پژوهشگران گرامی می توانند پس از ثبت نام در همین سامانه اقدام به ارسال مقالات خود نمایند.

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه همایش:
دبیرخانه:
پشتیبانی: