درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای نگارش
حامیان
موضوع
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای
حامیان
`

تمدید مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 10 مهر ماه بود که بنا به درخواست پژوهشگران گرامی مهلت ارسال مقالات یک هفته تمدید شد.

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه همایش:
دبیرخانه:
پشتیبانی: