درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
موضوع
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
`

تمدید مهلت ثبت نام

احتراماً به اطلاع می رساند؛ مهلت ثبت نام در مسابقه ملی پل های ماکارونی یک هفته تمدید شد.

ادامه خبر

هزینه شرکت در مسابقه

دبیرخانه مسابقات اعلام کرد؛ جهت ثبت نام درمسابقه ملی پل های ماکارونی می بایست مبلغ 200.000ریال به شماره حساب 0216243256006 به نام بانک ملی صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان - بابت شرکت درمسابقه   ملی پل های ماکارونی واریز نمایند و فیش بانکی را پس از ثبت نام در همین سامانه بارگزاری نمایند

و یا به شماره فکس 03153337311 و به ایمیل d.pazhuhesh@gmail.com  ارسال نمایند . 

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه مسابقه:
دبیرخانه:
پشتیبانی: