درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
موضوع
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
`
javascript
دبیر خانه مسابقه: دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
دبیرخانه: 983153337311
پشتیبانی: 09131211057